Služby

Výpočet hodnoty práva k užívání aktiva a závazků z leasingu v souladu s IFRS 16

IFRS 16 ukládá společnosti povinnost vykazování všech leasingů v rozvaze nájemce, s výjimkou krátkodobých leasingů a položek nízké hodnoty. Účetní jednotka vykazuje v účetní závěrce sestavené v souladu s Mezinárodními účetními standardy ve své rozvaze pronajatá aktiva jako právo k užívání aktiva, na straně pasiv je pak vykázán závazek z leasingu.

Aby mohla firma správně určit hodnotu práva k užívání a závazku z leasingu, musí učinit následující kroky:

  • Zvážit, které smlouvy spadají do rozsahu standardu a jaká část pravidelných plateb má být do výpočtu zohledněna.
  • Shrnout relevantní data z nájemních smluv do přehledné a jednotně strukturované tabulky.
  • Učinit úsudek ohledně doby nájmu, se zvážením výpovědní doby a opcí na její prodloužení či zkrácení.
  • Zohlednit změny ve smlouvách zachycených v minulém účetním období.
  • Zvolit vhodnou metodu diskontování.
  • Zkalkulovat hodnotu práva užívání a souvisejícího závazku a připravit účetní zápisy, které by měly být do účetní závěrky promítnuty.

Ve všech fázích výše naznačeného postupu vám můžeme být nápomocni.