Náš přístup

Vážíme si důvěry našich klientů. Základní hodnoty, které řídí naši práci, jsou následující:

Maximální soulad s legislativou auditorské profese

Respektujeme principy profesionální integrity, nezávislosti a etického chování zakotvené v Etickém kodexu přijatém Komorou auditorů české republiky. Poskytujeme audit v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a příslušnými národními účetními standardy.

Přidaná hodnota auditu pro vlastníky a vedoucí pracovníky

Naše auditorské práce jsou vedeny s cílem maximalizovat přidanou hodnotu auditu pro vlastníka společnosti. Své poznatky z auditu otevřeně komunikujeme s vedením společnosti a především s jejími vlastníky. Všímáme si odchylek od běžného stavu na všech úrovních podnikatelského procesu, byť by přímo nesouvisely s finančním výkaznictvím a informujeme o nich vedení. Jsme společnosti k dispozici v průběhu celého účetního období, abychom posoudili případné problematické oblasti již v době, kdy společnost jejich zachycení v účetní závěrce řeší.

Individuální přístup ke každému klientovi

Abychom svým klientům mohli poskytovat vysoce kvalitní služby v oblasti auditu, musíme především dobře rozumět vnitropodnikovým procesům, účetním postupům, interním kontrolám a problematice finančního výkaznictví, které jsou specifické pro určitou společnost. Jsme si vědomi toho, že každý klient podniká ve vlastním specifickém obchodním prostředí a plánujeme proto naše auditní práce vždy s důrazem na respektování individuálních požadavků.

Důraz na efektivitu auditních prací

Základním stavebním kamenem naší práce je detailní plánování prací a orientace na klíčové oblasti podnikatelských procesů klienta. Přesné cílení našich auditorských testů nám umožňuje provést audit s maximální efektivitou a co nejméně tak narušit běžný chod firmy. Snažíme se o co nejcitlivější přístup k práci zaměstnanců společnosti.

Moderní přístup k auditu s využitím výpočetní techniky

Spis auditora vedeme v elektronické podobě s využitím vlastního auditorského software, který je přesně přizpůsoben našim potřebám a požadavkům. Náš auditní tým je vybaven vlastní tiskárnou, scannerem, zabezpečenými zařízeními pro přenos dat a dalším potřebným technickým vybavením. Snažíme se minimalizovat dopad své činnosti na životní prostředí.

Orientace na kvalitu výstupu

Prezentace účetní závěrky po obsahové i grafické stránce je velmi důležitým faktorem pro pohled externího uživatele účetní závěrky na společnost jako celek. Vedeme své klienty k tomu, aby celková prezentace účetní závěrky plnila očekávání jejích externích uživatelů a adekvátním způsobem reprezentovala společnost navenek.

Zachování důvěrnosti informací

Máme velmi striktní vnitřní pravidla pro zachování důvěrnosti informací souvisejících s klienty. Všechny informace získané během zakázek jsou považovány za důvěrné. Všichni členové týmu jsou písemně zavázáni mlčenlivostí. Data uchováváme výhradně na heslem chráněných nosičích a několikanásobně heslem i mechanickými prostředky chráněném serveru.

Zájem na rozvoj dlouhodobých vztahů

Velmi si vážíme spokojenosti a přízně našich klientů. Naším cílem je budovat korektní a dlouhodobé vztahy s klienty, které fungují na principu spolehlivosti a otevřené komunikace.