Průběh auditu

Cílem auditu je posílit důvěru předpokládaných uživatelů v účetní závěrku. Tomuto účelu slouží výrok auditora, v němž se auditor vyjadřuje k tomu, zda je účetní závěrka ve všech významných ohledech sestavena v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví. Pro účely výroku musí auditor získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významnou nesprávnost.

Plánování auditu

Při auditu je pro nás stěžejní detailní znalost podnikání klienta. Se základními interními podnikatelskými procesy klienta se seznámíme studiem interních předpisů a norem a pomocí rozhovorů se zaměstnanci a vedením společnosti. Své poznatky konfrontujeme se znalostí procesů srovnatelných firem v odvětví.

Naše poznatky o podnikání klienta následně porovnáme s údaji prezentovanými v účetní závěrce a specifikujeme oblasti, v nichž očekáváme riziko vzniku významné nesprávnosti. Ty pak projednáme s vedením společnosti a stanovíme účinnou auditní strategii, vytvoříme plán auditních postupů a stanovíme cíle auditu.

Předaudit

Než přistoupíme k hodnocení kontrolních mechanismů, vždy se seznámíme s kontrolním systémem společnosti a otestujeme jeho funkčnost. Na základě výsledků provedených testů stanovíme vhodné auditní postupy a naplánujeme časový rozvrh a rozsah hlavního auditu. Pečlivě provedená plánovací fáze auditu a detailně vyhodnocené poznatky z předauditu nám umožní odhalit případné nesprávnosti včas a maximalizovat rychlost provedení a efektivitu hlavního auditu.

Účast na inventarizaci

V případě, že klient disponuje významnějšími položkami zásob, vždy se osobně účastníme roční inventarizace zásob a posuzujeme efektivnost jejího provedení. V případě významných zůstatků hotovosti v pokladnách se zúčastňujeme také inventarizace peněžní hotovosti.

Hlavní audit

V rámci hlavního auditu testujeme již jen vybrané auditní cíle. Využíváme přitom testy věcné správnosti, provádíme detailní testy nebo oba postupy kombinujeme. Hodnotíme jak rizika, tak dostatečnost a průkaznost získaných podkladů a v případě nutnosti provádíme další testy. Jestliže odhalíme výjimky nebo rozporuplné podklady, přezkoumáme je a dané oblasti případně znovu otestujeme.

Závěr auditu a vydání zprávy

V závěrečné fázi auditu provádíme ověření finálních výstupů, zpravidla výkazů a přílohy účetní závěrky, popř. konsolidačního balíčku. Své poznatky z auditu komunikujeme s vedením společnosti a se zástupci vlastníků. Klíčová témata zpravidla shrnujeme v písemném dopise vedení společnosti. Na závěr vydáme výrok auditora.