Služby

Kalkulace rezervy na zaměstnanecké požitky dle IAS 19 na základě pojistně – matematických metod

Společnost může svým zaměstnancům poskytovat širokou škálu různých typů benefitů, například:

  • odměny k pracovním a životním jubileím
  • odměny při odchodu do starobního důchodu
  • odměny při příležitosti svatby nebo narození dítěte
  • platby v případě úmrtí zaměstnance nebo jeho rodinných příslušníků

Mezinárodní účetní standard IAS 19 definuje zaměstnanecké požitky, na které by měla být rezerva tvořena a specifikuje postup jejího výpočtu. Rezerva vypočtená v souladu s IAS 19 ve většině případů splňuje definici rezerv stanovenou českými účetními předpisy a měla by být vykázána i v účetní závěrce dle českých účetních standardů.

Kalkulaci rezervy zásadním způsobem ovlivňují parametry, které jsou pro její výpočet zvoleny, a to zejména:

  • způsob stanovení pravděpodobnosti výplaty benefitu (úmrtnost, fluktuace)
  • způsob zohlednění časové hodnoty peněz

Rádi s Vámi projdeme jednotlivé benefity, které Vaše společnost poskytuje a pomůžeme Vám zvolit optimální vstupní parametry pro propočet rezervy. Na základě zvolených parametrů jsme schopni rezervu vypočítat a vypracovat zprávu shrnující postup výpočtu, včetně přehledu faktorů ovlivňujících meziroční změnu rezervy. Rezervu počítáme včetně souvisejících nákladů na sociální a zdravotní pojištění dle specifik českých účetních předpisů, případně příslušných zahraničních legislativních rámců.